Đội ngũ giảng viên

Ngày đăng: 24/08/2017

KHOA KINH TẾ


1. Giảng viên đầu ngành Tài chính ngân hàng

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

PGS.TS.Nguyễn Danh Thuận

2

TS.Huỳnh Xuân Hiệp

3

ThS.Đinh Thị Kim Loan

4

ThS.Nguyễn Văn Nhân

5

ThS.Trần Tấn Tài

6

ThS.Lê Thị Vân Anh


2. Giảng viên đầu ngành Kế toán

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

TS.Ngô Thị Thục

2

ThS.Phan Thị Trà Mỹ

3

ThS.Trần Quốc Hùng

4

ThS.Lê Thị Vân Anh

5

CN.Trần Thị Hương


3. Giảng viên đầu ngành Kế toán doanh nghiệp

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

TS.Ngô Thị Thục

2

ThS.Phan Thị Trà Mỹ

3

ThS.Trần Quốc Hùng

4

ThS.Lê Thị Vân Anh

5

CN.Trần Thị Hương

4. Giảng viên đầu ngành Thư ký

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

TS.Hồ Hữu Lân

2

ThS.Hồ Thị Ngọc Vân


5. Giảng viên đầu ngành Thư ký văn phòng

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

TS.Hồ Hữu Lân

2

ThS.Hồ Thị Ngọc Vân

6. Giảng viên đầu ngành Phát hành xuất bản phẩm

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

ThS.Trần Thị Lệ Hòa

2

ThS.Nguyễn Văn Trọng


7. Giảng viên đầu ngành Quản trị kinh doanh

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

PGS.TS.Nguyễn Danh Ngà

2

ThS.Trần Thanh Phong

3

ThS.Võ Nguyên Vũ

4

ThS.Nguyễn Thanh Bình

5

ThS.Nguyễn Thị Nhung

6

ThS.Phạm Ngọc Phú

7

ThS.Võ Xuân Hùng

8

ThS.Hoàng Công Viên

9

ThS.Ngô Thị Hồng Hoa

10

ThS.Phạm Văn Chinh

11

ThS.Vũ Sơn Tùng

12

ThS.Ngụy Thị Thu Thủy

13

ThS.Lê Quang Bình

14

ThS.Nguyễn Hoàng Phước


Các tin khác