Bộ môn chuyên ngành Kế toán

Ngày đăng: 24/08/2017

Đội ngũ giảng viên


1.Thạc sĩ  Phan Thị Trà Mỹ
Giảng viên
Email: phanthitramy@sgtu.edu.vn
Điện thoại:  
Trang cá nhân: 

Nhiệm vụ: 

2.Thạc sĩ  Nguyễn Thế Hùng
Giảng viên
Email: nguyenthehung@sgtu.edu.vn
Điện thoại:  
Trang cá nhân: 
Nhiệm vụ: 

3.Thạc sĩ Trần Quốc Hùng
Giảng viên
Email: tranquocung@sgtu.edu.vn
Điện thoại:  
Trang cá nhân: 
Nhiệm vụ: 

4.Thạc sĩ  Nguyễn Thanh Hải
Giảng viên
Email: nguyenthanhhai@sgtu.edu.vn
Điện thoại:  
Trang cá nhân: 
Nhiệm vụ: 

Các tin khác